வெள்ளி, 5 அக்டோபர், 2012

கடவுள்


                           எதை    நினைத்தால்
                          
                           மனம்    பரவசமடையுமோ,

                           எதன்     அருகாமை  

                           நிம்மதி   தருமோ,

                           எங்கே    மனம்

                          சரணமடையுமோ,

                          அது தான்,

                          கடவுள்!