திங்கள், 23 மார்ச், 2015

ஜீவிய மணி
 கற்பனையில் பலிக்கும் கருத்திற்கு நடைமுறையில் உயிர் பெறும் உரிமை       உண்டு.


பொருள்  வரும் பொழுது  அருள்  உடன்  வரும்.


மனம்  செய்யாததை  பணம்  செய்யாது.


பணம்  செய்யாததையும்  மனம் செய்யும்.

1 கருத்து: