வெள்ளி, 20 மார்ச், 2015

யோகவாழ்க்கை விளக்கம்

ஆன்ம  வளர்ச்சி   
             ஞான யோகத்திற்கு  நிஷ்டை  கருவியாவதுபோல்,ஆன்மாவின்  வளர்ச்சிக்கு ஆர்வம் கருவியாகிறது.

1 கருத்து: